Facebook


İKBAL KÜLTÜR VE YARDIM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI
            Madde1- Derneğin Adı: İKBAL KÜLTÜR VE YARDIM DERNEĞİ kısaltılmış ismi de ‘İKBAL-DER’dir.

DERNEĞİN MERKEZİ
Madde 2- Derneğin merkezi KÂHTA/ADIYAMAN

ŞUBE-TEMSİLCİLİK VE FAALİYET ALANI
Madde 3- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt içi ve yurt dışı şube ve temsilcilikler açabilir, yurt içinde ve yurt dışında dernek ve üst kuruluş kurabilir ve yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

DERNEĞİN AMAÇLARI
Madde 4- Dernek aşağıdaki amaçları hayata geçirmek için kurulmuştur.

 1. Toplumu oluşturan aile ve bireylerin eğitim, kültür, ahlak ve çevre bilincine sahip olmasına katkı sağlamak
 2. Toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi ile birlikte kültürel ve ahlaki birliktelikleri sağlamak
 3. Toplumsal değerlerimizin öğretilmesine, yaygınlaştırılmasına ve böylece eğitimli bir toplum oluşmasına katkı sağlamak. Eğitim-öğretim alanında faaliyetlerle toplumsal gelişme dinamizminin önünü açmak
 4. Başta çevre olmak üzere tarihi, kültürel ve turistik bölge ve eserlerin korunmasını, halka tanıtılmasını ve kültürümüze kazandırılmasını sağlamak
 5. Ulusal ve uluslar arası düzeyde çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak
 6. İstediği sonuçları elde etmek için işbirliği zeminleri oluşturmak

DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Madde 5- Dernek amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.

 1. Her türlü bilimsel, kültürel, sosyal sahalarda seminer, toplantı, açıkoturum, sempozyum, panel, konferans ve bilimsel çalışmalar yapar.
 2. Her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur, basın yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler; radyo ve TV istasyonları için programlar, halka yönelik video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programları hazırlar, hazırlatır ve yayınlatır. Alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.
 3. Konularında uzmanlık sahibi olan kişilere her türlü ilmi, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların neticelerini basılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde neşreder ve neşrettirir.
 4. Derneğin faaliyetlerini tanıtıcı mahiyette bülten, broşür, gazete çıkarır, yazılı ve görsel basına reklâm verir.
 5. Yurt içi ve yurt dışı gezileri, kermesler, sergiler, fuar, anma geceleri, tiyatro gösterileri düzenler.
 6. İnceleme, araştırma amacıyla gezi, piknik, ziyaret yapar
 7. Çocuklar, gençler ve yetişkinler arasında yarışmalar, şenlikler, yıl ve anma törenleri düzenler.
 8. Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, ses ve sahne gösterileri, özel günler ve geceler, ziyafetler düzenler.
 9. Arşiv oluşturur, plan ve proje yaptırır, yarışmalar açar ve bu yarışmaların sonucunu uygular.
 10. Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için vakıflar, iktisadi işletmeler vb. birimleri kurar ve işletir. Bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam eder ve yetiştirir.
 11. Eğitim ve öğretime yönelik yatırım ve organizasyonlar yapar, projeleri destekler. İlk ve ortaöğretim kurumları, yurt, pansiyon, kreş, anaokulu, spor ve okuma salonları ve misafirhaneler ve etüt evleri açar.
 12. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ruh ve beden sağlığının gelişmesi, eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamak için matematik, fen, sosyal bilimler ve diğer branşlarda kurs ve seminerler düzenler, müzik, spor ve kültür etkinlikleri gerçekleştirir. Dönemsel ya da sürekli kurslar (dil, diksiyon, daktilo, bilgisayar, dini ve ahlaki bilgiler, dikiş nakış, spor, müzik vb.) açar.
 13. Dernek faaliyet alanı ile ilgili grup ve komisyonlar oluşturur, komisyon çalışmalarını destekler.
 14. Eğitim, kültür ve çevre benzeri etkinliklerle ilgili enstitü ve araştırma merkezleri, kütüphane, bilgi bankası oluşturur, yapılan araştırmaları finanse eder.
 15. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermek için GIDA BANKACILIĞI yapar
 16. Dernek uygun gördüğü kişilere burs verir. Ekonomik durumu yetersiz kimselere, yoksullara, yolda kalmışlara, savaş mağdurlarına, özürlülere, yetimlere, kimsesizlere, yaşlılara ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.
 17. Doğal Afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarında bulunmak üzere ekipler oluşturur, ekiplere destek olur. Doğal ve sosyal felaketler sonucu mağdur olmuş kişilere yardım (mali, ayni, rehabilitasyon, eğitim ve yardım) eder.
 18. Sokak çocuklarına barınma, giyecek, yiyecek ve pedagojik yardımda bulunur.
 19. Sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla sağlık taramaları, aşı kampanyaları, kan bağışı kampanyaları düzenler.
 20. Dernek bünyesinde rehberlik servisi açar, ücretli veya ücretsiz danışmanları istihdam eder.
 21. Dernek faaliyetlerini icra etmek amacıyla gayrimenkul bağışlarını kabul eder, gayrimenkul satın alır, kiralar, kiraya verir. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gelir getirmek amacıyla menkul, gayrimenkul mal edinebilir, bina veya tesisler kiralayabilir, her türlü sınaî, iktisadi, kültürel faaliyette bulunabilir, proje üretir, işletmeler kurar, satın alır ya da ortak olur. Lokal açar e çalıştırır.
 22. Çevrenin korunması amacıyla; orman, göl, akarsu ve doğal alanlarda bağış, kira veya satın alma yolu ile hatıra ve dernek ormanı oluşturur. Dinlenme yerleri, sosyal ve kültürel tesisler açar.
 23. Yol, köprü, çeşme, okul ve ibadethane vb. yapılar yaptırır, tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur.
 24. İftar yemekleri verir. Sünnet ve toplu sünnet yapar. Evlenemeyen gençlerin evlenmelerine yardımcı olur. Düğünlerde geleneklere uygun düğün programları yapar. Sahipsiz kimseleri ölüm halinde cenazeleri kaldırılır, defni yapılır ya da yardımda bulunulur.
 25. Toplumumuzdaki husumetleri gidermeye çalışır, küs olanları ve kan davalıları uzlaştırıp, barıştırmak için girişimlerde bulunur.
 26. Milli ve manevi değerlerimize çevreye yönelik yurt içi ve yurtdışındaki çalışma ve kampanyalara tepki göstermek veya katkı sağlamak amacıyla; program, kampanya ve bir dizi etkinlik gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslar arası düzeyde işbirliği ve yardımlaşmada bulunur.
 27. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile platformlar oluşturur, işbirliği yapar, karşılıklı bilgi alışverişi yapar, bu amaçla bilgi bankası ve iletişim ağı oluşturur.
 28. Dernek iş bu tüzükte bulunan amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.
 29. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümlerine aykırı olmayacak şekilde, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak proje yürütebilir.
 30. Dernek, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerde kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.
 31. Dernekler Kanununun müsaade ettiği diğer işleri yapar.

ÜYELİK
Madde 6- Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes, derneğe üye olmak için başvurabilir.
Madde 7- Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirir. Üyelik başvurusu gerekçe gösterilmeksizin reddedilebilir. Hiç kimse üyeliğe zorlanamaz.
Madde 8- Hiç kimse dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. 
Madde 9- Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı yönetim kurulunca değerlendirilerek silinir. Üyelikten çıkarma kararı çıkarılan üyeye imza karşılığı yahut üyenin daha önce bildirmiş olduğu adrese yazı ile bildirilir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılanların Denetleme Kuruluna itiraz hakkı vardır. 
Madde 10- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır veya dernek üyelerinden birisine vereceği vekâletle kullandırır. Fahri üyelerin oy hakları yoktur.

DERNEĞİN ORGANLARI

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Disiplin Kurulu
 5. Onur Kurulu

DERNEK GENEL KURULU
Madde 11- Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup delegelerden oluşur.

 1. Derneğin şubesi olmaması durumunda; delegeler derneğin tüm üyeleridir.
 2. Derneğin şubesi olması durumunda; Doğal Delegeler (Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Şube Başkanları) ve seçilmiş delegeler (her şubede 10 üyeye 1 delege)dir. Her şube, şubeye kayıtlı üyeler arasından 10 üye için 1 delege seçerek genel kurul delegesini belirler.

Madde 12- Dernek ilk genel kurul toplantısını, kuruluşunu izleyen ilk altı ay içerisinde yapar. Daha sonraki olağan genel kurul toplantılarını, üç yılda bir Aralık ayında yapar. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Madde 13- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eder. Genel kurula katılacak üyeler en 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz.

Toplantı Yeter Sayısı 
            Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durumda, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olmaz.

Madde 14- Dernek genel kurul toplantıları, bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 13. Maddesinde belirtilen yeter sayı sağlanamamışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve kâtip seçilir.  Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler e başkanla birlikte imzalarlar, toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
Madde 15- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 16- Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulda görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarını üyeleri içerisinden seçmek
 2. Dernek tüzüğünü değiştirmek
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek
 5. Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisadi ve iltizamî hususlarda yönetim kuruluna yetki vermek,
 6. Derneğin fesih edilmesine karar vermek
 7. Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatın genel kurulca yapılmasını öngördüğü diğer görevleri yerine getirmek

Madde 17- Genel Kurula ancak 11. maddede gösterilen üyeler katılabilir ve oy verebilir. Genel kurul toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Fesih ve tüzük değişikliğine ilişkin kararlar toplantıya katılanları üçte ikisinin oyu ile alınır. 
            Dernek organlarının seçimi, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. 
Madde 18- Bu tüzükte başka bir hüküm bulunmadığı hallerde, derneğin tüm organları salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. 
YÖNETİM KURULU
Madde 19- Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur, genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Dernek ilk genel kurul toplantısına kadar, kurucular tarafından idare edilir. 
Madde 20-

 1. Yönetim Kurulu Organları
 2. Başkan: Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Yönetim kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinde dernek adına demeç verir.
 3. Başkan Yardımcısı: Başkanın yokluğunda yardımcısı geçici olarak başkanlığı yürütür.
 4. Genel Sekreter:  Derneğin yazışma işlerini yürütür.
 5. Genel Muhasip: Derneğin malî işlerini yürütür.
 6. Diğer Organlar:

Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul, Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Görev ve Yetkileri
Madde 21- Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları yürütmek
 2. Dernek amaçları için faaliyetlerini daha iyi yapabilmek maksadı ile Genel Müdür, icrai işlerle ilgili idareciler ve personel görevlendirmesini yapmak
 3. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek
 4. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. Bütçeyi uygulamak ve kayıtlarını yürütmek
 5. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak
 6. Yönetim kurulu görev bölümünü yaparak başkan ve yardımcısını, genel sekreteri, muhasip üyeyi kendi arasından belirlerler. Yönetim kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Toplantılar en az ayda bir yapılır.
 7. Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek
 8. Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar kurmak veya kaldırmak
 9. Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak
 10. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve kurucularına yetki vermek. Gerektiğinde şube yönetim kurulunu görevden almak. Temsilcilikler açmak, temsilcilikleri görevlendirmek.
 11. Yıllık aidat miktarını arttırmak veya indirmek
 12. Genel Kuruldan aldığı yetkiye dayanarak taşınmaz mal satın almak, satmak, ipotek etmek vs. işlemleri yapmak
 13. Edinilen taşınmazları,  tapuya tescilinden itibaren bir ay içerisinde mülki idare amirliğine bildirmek
 14. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunmasına, bir federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek
 15. Diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak
 16. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en yüksek mülki amirliğine yazı ile bildirmek

DENETLEME KURULU
Görevi ve Yetkileri
Madde 22- Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir. İlk toplantısında bir başkan seçer. Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma imkânlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler, Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan üyelerin itirazını değerlendirerek karar verir ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna be toplandığında genel kurula sunar.

DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Madde 23- Disiplin kurulu; genel kurula iştirak eden üyeler tarafından iki yıl için üç asıl ve üç yedek olarak seçilir. Seçilen asil üyeler arasında başkan, sekreter ve üye olarak görev bölümü yaparlar. 
DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 24- Disiplin kurulu; dernek kademeleri arasında vuku bulacak uyuşmazlılarda hakem durumundadır. Tüzük hükümlerine ve dernekler kanununa aykırı hareket edenler hakkında aşağıdaki disiplin cezalarını uygular:

   1. Uyarma
   2. Kınama
   3. Üyelikten geçici olarak çıkarma
   4. Üyelikten kalıcı olarak çıkarma

ONUR KURULU
Madde 25-  Onur kurulu genel kurulca seçilecek şahıslarda oluşur.

ŞUBELER
Madde 26- Yönetim kurulu gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Bu amaçla, Merkez Yönetim Kurulunun yetki verdiği en az 3 kişi, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunur. Şube organları; şube genel kurulu, şube yönetim kurulu, şube denetim kurulundan oluşur.

Şube Genel Kurulu
Madde 27- Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. 
Şube genel kurulu, şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşür; yönetim kurulunun hazırladığı bütçeyi aynen ya da değiştirerek onaylar; şube organları ile dernek genel kuruluna katılacak delegeleri seçer. Her 10 üye için 1 delege seçilir. Şube genel kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Şube organları için seçim gizli oy, açık tasnif ve sayım sistemine göre yapılır. Şubenin kuruluş sürecinde ilk olağan genel kurul, kuruluş bildiriminden itibaren 6 ay içinde toplanır.

Şube Yönetim Kurulu
Madde 28- Şube yönetim kurulu, şube genel kurulu tarafından gizli oyla seçilen 5 asil üyeden oluşur; ayrıca 5 yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu, ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir de sayman seçer; çalışmalarını Merkez Yönetim Kuruluyla ilgili tüzük hükümlerine göre yürütür; 
            Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını Dernekler Yasası, dernek tüzüğü, dernek genel kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütür. 
            Merkez Yönetim Kurulunca görevden alınan şube yönetim kurulunun yerine atanan geçici yönetim kurulu, en geç üç ay içinde şube genel kurulunu toplamak zorundadır.

Şube Denetim Kurulu
Madde 29- Şube denetim kurulu, şube genel kurulunda seçilen 3 asil üyeden oluşur; ayrıca 3 yedek üye seçilir. İlk toplantısında bir başkan seçer. Dönem sonunda yapılan ayrıntılı denetimin raporu da şube genel kuruluna sunulur.

TEMSİLCİLİK
Madde 30- Dernek, yönetim kurulu kararıyla, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 31- Derneğin gelir kaynakları

 1. Üye giriş ve yıllık aidatları
 2. Dernekçe yayınlanan yayınlardan, tertiplenen eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, gezi, kermes, sergi, kurs gibi derneğin faaliyetlerinden, iktisadi işletmelerden, işlettiği lokallerden ve sair faaliyetlerden elde edilen gelirler
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 4. Benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan, gerçek ve tüzel kişilerden alınan yardım ve bağışlardır.
 5. Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
 6. Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.

AİDAT MİKTARI
Madde 32- Derneğe üye olanlardan ….. TL giriş aidatı alınır. Üyelerin ödemesi gereken yıllık aidat miktarı ……. TL dir. Yıllık aidat miktarı yönetim kurulu kararı ile arttırılabilir veya azaltılabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
Madde 34- Üye sayısının 100 kişiden çok olması durumunda dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.
Dernek yönetim ve denetleme kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verebilir. Verilecek ücretli her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmez.
Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

DEFTER VE KAYITLAR
Madde 35- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

 1. Üye Kayıt Defteri
 2. Karar Defteri
 3. Envanter Defteri
 4. İşletme Hesabı Defteri

GELİR VE GİDERLERDE USUL
Madde 36- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen, daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı olmak üzere beş yıldır. 
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri ile fatura, fiş ve makbuz alınamayan durumlarda kullanılacak gider belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
Dernek defterlerinin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Madde 37- Derneğin iç denetimi dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak yönetim kurulu, dernek tüzüğünde, “dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksiği tamamlamak, üyelerle, dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle, işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacı ile tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp genel kurulun onayında geçirilmek suretiyle yürürlüğe konacak yönetmelikler çıkarabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 38- Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek şartı ilet tüzük değiştirilebilir. Görüşmeye başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

DERNEĞİN FESHİ
Madde 39- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur. Genel kurulun derneğin feshine karar vermesi mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.
MALLARIN TASFİYESİ
Madde 40- Derneğin feshi halinde genel kurul son toplantısında, malların nasıl tasfiye edileceğine hangi kuruluşa devredileceğine karar verir.
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN UYGULANMASI
Madde 41- Dernek tüzüğünde ve dernekler kanununda hüküm bulunmayan durumlarda; Türk Medeni Kanunu’nun derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.Bu Haber -24 defa okundu.

Anket

   Anket
Şu anda anket sistemimizde Aktif anket bulunmamaktadır.

E-Bülten Aboneliği

Faydalı Yazılar

Namaz Vakitleri